24
جولای

حمید امکانیان

ممنونم از تیم خوب و پرانگیزه کابینت ساز من پروژه کابینت یه آپارتمان 5واحده رو با کمک گروه کابینت ساز انجام دادم و بسیار از همکاری با این گروه جوان خوشحال شدم