بازدید و عقد قرارداد

بعد از تایید براورد اولیه قیمت توسط مشتری ، کارشناسان اجرایی مجموعه برای اندازه گیری دقیق و عقد قرارداد در محل پروژه شما حاضر می شوند