طراحی سه بعدی و تایید نهایی کارفرما

حداکثر 48 ساعت پس از اندازه گیری نهایی طرح سه بعدی کار در اختیار مشتری قرار میگیرد